Legislatie
April 7, 2018

CONTRACT DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ

Prin excepție, conform articolului 12, aliniatul 2 – Codul Muncii, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată. Pentru ca acesta să fie valid, se va încheia numai în forma scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.

Situațiile în care contractul individual de muncă se poate încheia pe durată determinată sunt următoarele:

– înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă;
– creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului;
– desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;
– în situația în care este încheiat în temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
– angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, indeplinește condițiile de pensionare pentru limită de vârstă;
– ocuparea unei funcții eligibile în cadrul organizațiilor sindicale, patronale sau al organizațiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
– angajarea pensionarilor care, în condițiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

De reținut este faptul că între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.
Contractul individual de muncă nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.
Excepţie face situaţia în care acesta este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract de muncă este suspendat. În acest caz, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.

Salariatul angajat în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată va fi supus unei perioade de probă, după cum urmează:

– 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;
– 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 și 6 luni;
– 30 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;
– 45 zile lucrătoare în cazul salariaților încadrați în funcții de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Contractul individual de munca încetează de drept, la data expirării perioadei determinate. Fiind o încetare care nu ține de persoana salariatului, acesta din urmă va putea beneficia de şomaj.

ALTE ARTICOLE

Citește în continuare