Legislatie
October 8, 2018

CONFLICTELE DE DREPTURI

Ce sunt conflictele de drepturi?

Prin conflict de drept se înțelege conflictul dintre salariat și angajator în legatură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă.
Tot conflicte de drepturi sunt și următoarele:
conflictele în legatură cu constatarea nulității contractelor individuale sau colective de muncă ori a unor clauze ale acestora;
– conflictele în legatură cu constatarea încetării aplicării contractelor colective de muncă;
– conflictele în legatură cu plata unor despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de părți prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin contractul individual de muncă;

Conflictele de drepturi pot fi individuale sau colective.

Care sunt părțile conflictelor de drepturi?

Principalele părți ale unui conflict de drepturi sunt salariatul și angajatorului. În situația decesului salariatului, părțile vor fi moștenitorii acestuia și angajatorul.
Există situația în care un fost salariat, chiar și după încetarea activității, poate fi parte într-un conflict de muncă, dacă litigiul se referă la drepturile și obligațiile perioadei cât presta

muncă în temeiul contractului individual de muncă.

Mai jos, vă prezentăm o parte din situațiile considerate conflicte de muncă

 • Nerespectarea condițiilor generale și speciale de încheiere a contractelor individuale de muncă precum: capacitatea, consimțământul, obiectul, cauza contractului, examenul medical, incompatibilități;
 • Nerespectarea interdicției de a încadra tineri în vârstă de până la 18 ani in locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase;
 • Necuprinderea în conținutul contractului individual de muncă a cerințelor prevăzute în Codul Muncii, a unui contract cu timp parțial, cu munca la domiciliu, telemunca sau prin agent de muncă temporară;
 • Neîndeplinirea obligației de a duce la cunoștința salariaților prevederile Regulamentului de Ordine Interioară;
 • Nerespectarea obligației de a informa salariații cu contract de muncă pe durată determinată despre locurile vacante de muncă sau cele care vor deveni vancante, pe durată nederminată;
 • Nerespectarea de către salariat a obligației ce rezultă din conținutul clauzei de confidențialitate ce atrage obligarea acestuia la plata de daune-interese;
 • Neacordarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară, la cea efectuată in zilele de sărbătoare legală, la munca de noapte;
 • Neînregistarea în Registrul General de Evidență al salariaților;
 • Refuzul angajatorului de a calcula și plăti salariul pentru munca depusă;
 • Neacordarea concediului anual de odihnă sau neplata acestuia la lichidare.

 • Soluționarea conflictelor de drepturi

  Instanțele de judecată au competența de a soluționa conflicte de drepturi.Cererile referitoare la soluționarea conflictelor de drepturi se judecă în regim de urgență, termenele de judecată neputând fi mai mari de 10 zile.‍

  ALTE ARTICOLE

  Citește în continuare